واحد مرکزی خبر: روستایی امانتدار 75 میلیون تومان را به صاحبش بازگرداند.
 
تقی کـریمی ساکن روستای نگارخـاتون شهرستان فامنین کـه چند روز پیش کیفی حاوی این مبلغ پول نقد و چک پول را پیدا کرده بود از طریق مدارک داخل کیف صاحبش را شناسایی و پول ها را به وی بازگرداند.

وی هدف از این کار را معامله با خدا و اعتقاد به حساب و کتاب روز قیامت بیان کرد.