" آبادان جنوبی"  نام تاریخی و قدیمی بخشی از ایران است که امروز کویت نامیده شده است.


منبع: پارسینه