اگر چه مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز به خصوص در کلانشهر تهران جزو اولویتهای عمرانی سال 85 اعلام شده بود اما با اعلام آخرین آمار از ساخت و سازهای غیرمجاز مشخص شد که روند ساخت و سازهای غیرمجاز در استان و شهر تهران کاهش نیافته است.