متخصصان در پی شکار یک فیل نر در جنگل های کرالا هستند، هشت فیل ماده سال گذشته کشته شده و دو فیل نیز در ماه گذشته!

http://animals.nationalgeographic.com/staticfiles/NGS/Shared/StaticFiles/animals/images/primary/animal%20records%20gallery%20470/elephant-ga.jpg


 بر اساس گزارش ها ، این رفتار خشن در اثر افزایش هورمن تستسرون است منجر به رفتار خشن از فیل نر می شود، به خصوص زمانی که فیل ماده خواسته او را رد کند.
 یکی از متخصصان گفته : مطمین هستیم که یک فیل نر به خصوص ، قاتل همه آنها است.
 یکی از عاج های این فیل آسیب دیده و تیز شده است و تبدیل به یک سلاح کشنده شده که می تواند پوست فیل های ماده را بدراند.
 متخصصان قصد دارند که قبل از کوتاه کردن عاج فیل نر، او را بیهوش کنند .